Student-Led Conferences for Quarter 3/ Họp Phụ huynh do học sinh chủ trì quý 3, năm học ‎‎2017-2018

Dear Early Childhood Parents,         

     I would like to take this opportunity to invite all parents of TAS students to the Student-Led Conferences for Quarter 3 of the 2017-2018 academic year. The Spring Conferences will take place on Thursday, April 26, 2018 from 8.00am-4.00pm.

     Student-led conferences are used widely around the world. In the student-led conference format, students and teachers prepare together, and then students lead the conference while teachers facilitate. Parents will attend the conference with their child who will share their work and learning activities with you.

     Parents will sign up to attend during a 45 minutes block of time with your child. There is no need for interpreters because your child will be your guide and translator. You may stay as long as you like during your block of time and then go home with your child. If you require an individual conference, please arrange that on your own with the teacher by email or phone. Please call Ms. Ngoc in the ECC Academic Office at 3519 2225, ext. 116 or email her at: Ngoc.Lam@tas.edu.vn to make an appointment to choose the best block of time for you.

Block 1:  8:00am – 8:45am

Block 2:  9:00am –  9:45am

Block 3:  10:00am – 10:45am

Block 4:  11:00am – 11:45am

Block 5:  1:00pm –   1:45pm

Block 6:  2:00pm – 2:45pm

Block 7:  3:00pm – 3:45pm

     Your child has been working very hard to prepare for this event. He or she has selected work samples from classes, analyzed his or her strengths and weaknesses as a learner, and set goals for the remainder of the school year. Please come to this conference prepared to listen, acknowledge his or her effort and growth, and ask questions of your child.

     Schools that implement student-led conferences report that they:

           *Encourage students to take responsibility and ownership for their learning by involving them in the goal-setting and assessment process.

           *Engage families in richer, more transparent conversations about student progress.

     The Specialist Teachers will be available in their own classrooms to share student effort, student behavior, work samples, and answer questions in their specialty area. The TAS Report Card will be sent home at the end of Quarter 4.

     Should you have any questions, please do not hesitate to contact me directly.

 

Warm regards,

Betsy Suits

Elementary School and Early Childhood Principal

 ****************************************************************************************

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh khối Mầm non,

 

     Nhà trường trân trọng kính mời Quý phụ huynh đến tham dự buổi họp Phụ huynh do học sinh chủ trì Quý 3, năm học 2017-2018 vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018 từ 8g00 sáng đến 4g00 chiều.

     Họp Phụ huynh do học sinh chủ trì đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

    Hình thức cuộc họp là Giáo viên và Học sinh sẽ cùng nhau chuẩn bị trước mọi thứ, sau đó các em học sinh sẽ là người chủ trì cuộc họp còn Giáo viên sẽ đóng vai trò dẫn dắt các em. Quý vị tham dự cuộc họp với con của mình và các em sẽ chia sẻ kiến thức cũng như những hoạt động học tập với Phụ huynh.

     Cuộc họp lần này sẽ có 7 mốc thời gian, mỗi mốc kéo dài 45 phút, Quý vị có thể ở lại trong khoảng thời gian này bao lâu tùy thích và ra về cùng với con Quý vị. Các em học sinh sẽ là người hướng dẫn và phiên dịch cho Phụ huynh. Nếu Quý Phụ huynh muốn có một cuộc họp riêng với Giáo viên, vui lòng gặp trực tiếp Giáo viên chủ nhiệm để đặt cuộc hẹn. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ cô Ngọc, Văn phòng Học vụ khối Mầm non qua số điện thoại 3519 2225, số nội bộ 116 hoặc gửi email đến địa chỉ: Ngoc.Lam@tas.edu.vn để đặt lịch hẹn và chọn mốc thời gian phù hợp nhất.

Mốc 1:  8g00 – 8g45

Mốc 2:  9g00 – 9g45

Mốc 3:  10g00 – 10g45

Mốc 4:  11g00 – 11g45

Mốc 5:  13g00 – 13g45

Mốc 6:  14g00 – 14g45

Mốc 7:   15g00 – 15g45

     Các em học sinh đã rất cố gắng chuẩn bị cho kỳ họp lần này bằng cách chọn một số ví dụ từ lớp học, phân tích điểm mạnh và điểm yếu từ góc độ là học sinh, và lập ra những mục tiêu cho phần còn lại của năm học. Quý vị hãy đến dự để lắng nghe, ghi nhận sự nỗ lực và tiến bộ cũng như đặt câu hỏi cho các em.

     Các trường đã từng thực hiện cuộc họp do học sinh chủ trì đưa ra nhận xét như sau:

          * Cuộc họp sẽ khuyến khích học sinh có trách nhiệm và tự giác hơn về việc học của mình bằng cách tham gia vào việc lập nên mục tiêu và quá trình học tập.

         * Giúp gắn kết các gia đình lại với nhau, cùng nhau trao đổi về quá trình học tập của các em.

     Giáo viên bộ môn sẽ có mặt tại lớp của họ để chia sẻ những nỗ lực, thái độ học tập của các em, cũng như trả lời các câu hỏi về chuyên môn. Báo cáo học tập sẽ phát cho học sinh vào cuối Quý 4.

     Vui lòng liên hệ trực tiếp đến tôi nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin nào.

 

Trân trọng,

Betsy Suits

Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học