Important: Head Lice Outbreak

0

Posted by grade2 | Posted in Ms. Colleen's Grade 2 Class, Reminders | Posted on December 9, 2016

Dear Parents,

Greetings!

A case of head lice has been detected in some class today. Anyone can get head lice through direct head-to-head contact but also from sharing personal items. Please don’t send your child at school if you suspect him/her with some head lice.

In order to stop further spread, we ask your help in checking your child’s head daily. We encourage you to check your child’s head regularly.

If your child is found to have head lice, it is important to treat your child before he/she returns to school. Please begin treatment as soon as possible. Parents/Guardians will be called and are expected to pick up their child as soon as possible.

The Clinic Guidelines and Health Status of TAS states that:

Head Lice

If lice are visible, student will be sent home. They may be excused one day from school for treatment. Upon return to school if lice are still present, the child will be sent back home.

We sincerely thank you for your cooperation on this matter for we see this as a very important matter.

Sincerely,

Alison Jean C. Bote, RN

MS/HS Nurse

 —————————————————————————————————-

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,

Nhà trường vừa phát hiện trường hợp học sinh có chí trong lớp học. Bất kỳ ai cũng có thể có chí thông qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc trao đổi các vật dụng cá nhân. Quý vị vui lòng không đưa con em mình đến trường nếu nghi ngờ các em có chí.

Để ngăn chặn việc lây lan này, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của Quý vị bằng cách kiểm tra đầu tóc con em mình hàng ngày. Đồng thời, nhà trường cũng khuyến khích Quý vị kiểm tra thường xuyên hơn.

Nếu con em Quý vị có chí, điều quan trọng trước tiên là điều trị dứt điểm trước khi các em quay lại trường học. Quý vị vui lòng điều trị cho các em sớm nhất có thể. Nhà trường sẽ liên lạc với Quý phụ huynh/Giám hộ ngay khi phát hiện các em có chí để các em được đón sớm.

Theo Quy định Sức khỏe cũng như Hướng dẫn của Phòng Y tế trường TAS:

Tóc có chí

Nếu nhà trường phát hiện đầu tóc học sinh có chí, các em sẽ phải về nhà. Các em sẽ được vắng mặt có phép để điều trị. Sau khi trở lại trường, nếu vẫn còn chí, các em phải về nhà.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị để cùng giải quyết vấn đề cấp bách này!

Alison Jean C. Bote, RN

Write a comment

Skip to toolbar